Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội (tên tiếng Anh: Hanoi University of Agriculture, viết tắt: HUAlà một trường đại học chuyên về nông nghiệp. Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội được thành lập với tên gọi đầu tiên là Trường Đại học Nông Lâm.

Đại Học Nông nghiệp Hà Nội

Đại Học Nông nghiệp Hà Nội

Địa chỉ: Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội
Tel/Fax: 84-438276346 - Fax: 84-438276554
Ký hiệu trường: NNH

Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội (tên tiếng Anh: Hanoi University of Agriculture, viết tắt: HUAlà một trường đại học chuyên về nông nghiệp. Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội được thành lập với tên gọi đầu tiên là Trường Đại học Nông Lâm.

Từ khi thành lập tới nay, trường đã trải qua các tên gọi Trường Đại học Nông Lâm. (từ 1956), năm 1958 trường đổi tên thành Học Viện Nông Lâm, năm 1963 trường Học viện Nông Lâm tách thành hai trường Trường Đại học Nông nghiệp và Đại học Nông Lâm, năm 1967 trường Đại học Nông nghiệp đổi tên thành Trường Đại học Nông nghiệp I, và Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội (từ 2008)

Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội là trường trọng điểm quốc gia không ngừng phấn đấu đạt chất lượng cao trong đào tạo, khoa học - công nghệ và phục vụ xã hội, đóng góp thiết thực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam văn minh, giàu, đẹp.

Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội phấn đấu trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu đa ngành với chất lượng hàng đầu trong nước, tiên tiến trong khu vực về nông thôn và phát triển nông thôn, phục vụ đắc lực cho công cuộc đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục Đại học Việt Nam. 

 Tầm nhìn

 Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội phấn đấu trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu đa ngành với chất lượng hàng đầu trong nước, tiên tiến trong khu vực về nông nghiệp và phát triển nông thôn, phục vụ đắc lực chocông cuộc đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam

 Sứ mạng

Là trường trọng điểm quốc gia, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội không ngừng phấn đấu đạt chất lượng cao trong đào tạo, khoa học-công nghệ và phục vụ xã hội, đóng góp thiết thực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hoá nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam văn minh, giàu, đẹp.

 Nhiệm vụ

           - Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và các trình độ khác;

           - Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;

           - Chuyển giao công nghệ và phục vụ xã hội.