Cách vẽ biểu đổ địa lý

Tài liệu hướng dẫn vẽ biểu đồ địa lý gồm các nội dung:
I.Nhận biết số liệu để xác định biểu đồ cần vẽ
II.Nhận xét biểu đồ và bảng số liệu
III. Cách vẽ các dạng biểu đồ
IV.Các phép tính thường gặp khi vẽ biểu đồ


Download hướng dẫn tại link dưới.