tuyển dụng công chức viên chức năm 2015 tại hà nội

tuyển dụng công chức viên chức năm 2015 tại hà nội Đăng ký nhu cầu tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2015 Ngày 26/3/2015, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành văn bản số 541/SNV-ĐTBDTD về việc đăng ký nhu cầu tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2015

Thực hiện Luật Viên chức ngày 29/11/2010; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Các Thông tư hướng dẫn của Bộ Nội vụ.
Đề cương ôn thi công chức Hà Nội 2015: Y tế
Đề cương ôn thi công chức Hà Nội 2015: Xây dựng
Đề cương ôn thi công chức Hà Nội 2015: Văn phòng
Đề cương ôn thi công chức Hà Nội 2015: Văn hóa TTDL
Đề cương ôn thi công chức Hà Nội 2015: Tư pháp
Sở Nội vụ đã có công văn số 2822/SNV-ĐTBDTD về việc đăng ký chỉ tiêu tuyển dụng công chức, viên chức năm 2015. Để kịp thời kiện toàn đội ngũ viên chức cho các đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc Sở GD&ĐT và UBND quận, huyện, thị xã, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ năm học 2015 - 2016, đồng thời để có cơ sở xây dựng kế hoạch, tổ chức, thực hiện công tác tuyển dụng viên chức năm 2015 đối với các đơn vị sự nghiệp giáo dục. Sở Nội vụ đề nghị Sở GD&ĐT Hà Nội, UBND quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội đăng ký nhu cầu tuyển dụng viên chức giáo dục như sau:
           1. Căn cứ xác định chỉ tiêu dự tuyển:
Các đơn vị rà soát số lượng viên chức, cơ cấu hiện có tới thời điểm 30/4/2015 và căn cứ các văn bản dưới đây để xác định chỉ tiêu, cơ cấu, nhu cầu tuyển dụng.
           - Quyết định số 6599/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2014 của UBND Thành phố về việc giao chỉ tiêu Kinh tế - Xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2015 của thành phố Hà Nội; Thông báo số 3320/TB-SNV ngày 16/12/2014 của Sở Nội vụ về việc thông báo chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2015;
            - Đối với các Trường Mầm non: Căn cứ Thông tư Liên tịch số 71/2007/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28/11/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập;  trên cơ sở chỉ tiêu Thành phố giao đối với trường Mầm non và số biên chế hiện có để xác định chỉ tiêu tuyển dụng.
- Đối với các Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông: Căn cứ cơ cấu viên chức giáo viên, nhân viên theo Thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT-BGDĐT- BNV ngày 23/8/2006 của Bộ GD&ĐT và Bộ Nội vụ hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập và số lượng Thành phố giao để xác định chỉ tiêu tuyển dụng.
2. Các biểu mẫu  báo cáo cơ cấu và nhu cầu tuyển dụng:
a) Đối với khối trường Mầm non: Theo mẫu MN  và mẫu  NH
b) Đối với khối trường Tiểu học: Theo mẫu BC1, mẫu  ĐK1 và NH
c) Đối với khối trường Trung học cơ sở: Theo mẫu BC2, mẫu  ĐK2 và NH
d) Đối với các khối trường trực thuộc Sở GD&ĐT: Tùy vào đặc thù của loại hình trường lập biểu theo mẫu như khối trường Trung học cơ sở.
3. Các đơn vị nộp các biểu mẫu trên về Sở Nội vụ (qua phòng Xây dựng chính quyền đối với UBND cấp  huyện, phòng Quản lý sở ngành đối với Sở GD&ĐT)  trước 15/4/2015 để tổ chức thẩm định.
4. Sau khi tổng hợp, các phòng chuyên môn (phòng Xây dựng chính quyền, phòng Quản lý sở ngành) chủ trì phối hợp với phòng Đào tạo bồi dưỡng tuyển dụng tiến hành thẩm định xong trước 30/4/2015 để thống nhất với từng đơn vị (sẽ có lịch cụ thể gửi sau) trước khi xây dựng Kế hoạch trình UBND Thành phố phê duyệt; thời gian tuyển dụng viên chức giáo viên, nhân viên khối giáo dục dự kiến được tổ chức vào tháng 6 năm 2015 để kịp bố trí viên chức vào đầu năm học mới.
Trên đây là hướng dẫn về việc đăng ký nhu cầu tuyển dụng viên chức giáo dục trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã và Sở GD&ĐT năm 2015, đề nghị các đơn vị thực hiện báo cáo về Sở Nội vụ theo các biểu mẫu gửi kèm soạn trên Microsoft office Excel phông chữ  Times New Roman cỡ chữ 12
dangkytuyensinh.edu.vn