Trường Đại học Y khoa Vinh

Đại học Y Khoa Vinh 2013 công bố chính thức và chi tiết tại đây. Chỉ tiêu tuyển sinh hệ đại học là 440 và chỉ tiêu cao đẳng là 800.

Đại Học Y khoa Vinh

Đại Học Y khoa Vinh

Địa chỉ: 161 Nguyễn Phong Sắc - Tp Vinh - Nghệ An
Website: www.vmu.edu.vn
Tel/Fax: (84)383.848855 - Fax: (84)383.842163
Ký hiệu trường: YKV

Trường Đại học Y khoa được thành lập theo Quyết định 1077/QĐ-TTg của Phó thủ tướng Chính phủ trên cơ sở nâng cấp trường Cao đẳng Y tế Nghệ An. 
Là trường Đại học công lập nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam, trong giai đoạn đầu, Đại học Y khoa Vinh trực thuộc UBND tỉnh Nghệ An, chịu sự quản lý Nhà nước về giáo dục của Bộ GD&ĐT; có tư cách pháp nhân và con dấu riêng. 
Trường có chức năng, nhiệm vụ: Đào tạo cán bộ có trình độ Đại học, sau đại học và thấp hơn trong lĩnh vực y tế; Tổ chức giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo mục tiêu, chương trình giáo dục; Kết hợp đào tạo với nghiên cứu khoa học và sản xuất, dịch vụ khoa học và công nghệ, đồng thời tham gia công tác chăm sóc bảo vệ sức khoẻ nhân dân theo quy định của Bộ Y tế... 

Chức năng nhiệm vụ của trường:

  1. Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ Đại học, Cao đẳng và thấp hơn trong lĩnh vực y tế, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có kiến thức thực hành nghề nghiệp tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khoẻ, có năng lực thích ứng với việc làm trong xã hội.
     Tiến hành nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Kết hợp đào tạo với nghiên cứu khoa học và sản xuất, dịch vụ khoa học và công nghệ theo qui định của luật khoa học và công nghệ, luật giáo dục và các qui định khác của pháp luật. Tham gia công tác chăm sóc bảo vệ sức khoẻ nhân dân theo qui định của Bộ y tế.
  2.  Quản lý giảng viên, cán Bộ, nhân viên, xây dựng đội ngũ giảng viên của nhà trường đủ về số lượng, cân đối về cơ cấu trình độ.
  3.  Tuyển sinh và quản lý người học.
  4.  Phối hợp với gia đình người học các tổ chức, cá nhân trong hoạt động giáo dục.
  5.  Tổ chức cho giảng viên cán Bộ, nhân viên và người học tham gia các hoạt động xã hội phù hợp với ngành nghề đào tạo và các nhu cầu của xã hội.
  6.  Quản lý sử dụng đất đai, trường sở, trang thiết bị và tài chính theo qui định của pháp luật.
  7.  Thực hiện các nhiệm vụ khác theo qui định của pháp luật.