Học viện Ngân hàng

Giới thiệu trường

Học Viện  Ngân hàng

Học Viện Ngân hàng
Địa chỉ: 12 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội
Website: http://www.hvnh.edu.vn
Tel/Fax: 84-4-38521305 - Fax: 84-4-38525024 
Ký hiệu trường: NHH
Web tuyển sinh Học Viện Ngân hàng
Thông tin tuyển sinh Học Viện Ngân hàng
Điểm chuẩn Học Viện Ngân hàng
Điểm thi Học Viện Ngân hàng
Học viện Ngân hàng Hà Nội (nguyên là Trường Cao cấp nghiệp vụ Ngân hàng), được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu khoa học Ngân hàng.
Học viện Ngân hàng có nhiệm vụ đào tạo cán bộ ở bậc giáo dục chuyên nghiệp, bậc đại học và trên đại học về lĩnh vực tiền tệ - tín dụng - ngân hàng và một số ngành, chuyên ngành khác theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Tổ chức các khoá bồi dưỡng nghiệp vụ và công nghệ ngân hàng; Tổ chức NCKH và công nghệ về ngân hàng; Thực hiện hợp tác về đào tạo và NCKH ngân hàng với các tổ chức trong và ngoài nước theo quy định chung của Nhà nước.
Học viện Ngân hàng được tổ chức và hoạt động theo Quyết định số 48/QĐ-NHNN ngày 12/01/2004 của Thống đốc NHNN VN, chịu sự lãnh đạo và quản lý trực tiếp của NHNN VN và chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 Học viện có trụ sở chính tại Hà Nội, Viện NCKH Ngân hàng, các phân viện Bắc Ninh, Phú Yên và Cơ sở đào tạo Hà Tây.
Ban giám đốc Học viện Ngân hàng
Chức năng, Nhiệm vụ của Học viện Ngân hàng
 1. Xây dựng, trình Thống đốc phê duyệt các đề án, dự án, qui hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn của Học viện; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;
2. Xây dựng chương trình, giáo trình, kế hoạch giảng dạy và học tập đối với các ngành nghề được phép đào tạo trên cơ sở chương trình khung do Bộ Giáo dục - đào tạo ban hành;
3. Xây dựng kế hoạch tuyển sinh hàng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức tuyển sinh, đào tạo, thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp và cấp văn bằng, chứng chỉ cho người học thuộc các ngành nghề được phép đào tạo theo qui định của pháp luật;
4. Tổ chức đào tạo nguồn nhân lực có trình độ trung học, cao đẳng, đại học chính qui, không chính quy và sau đại học trong phạm vi các ngành nghề được phép đào tạo; phát hiện và bồi dưỡng nhân tài trong đội ngũ những người học và cán bộ, giảng viên của Học viện.
5. Ngiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; gắn nghiên cứu khoa học với đào tạo; tổ chức triển khai ứng dụng khoa học và công nghệ vào thực tiễn hoạt động của Học viện nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo của Học viện.
6. Được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; chuyển giao; chuyển nhượng kết quả hoạt động khoa học và công nghệ; bảo vệ lợi ích của Nhà nước và xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân trong hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ của Học viện theo qui định của pháp luật.
7. Hợp tác với các trường, các cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học, các tổ chức trong nước và nước ngoài để không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo và giảng dạy của Học viện theo qui định của pháp luật.
8. Tổ chức đánh giá chất lượng đào tạo và chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát của cấp có thẩm quyền.
9. Tổ chức các hoạt động dịch vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao của Học viện theo qui định của pháp luật.
10. Quản lý và xây dựng đội ngũ giảng viên của Học viện đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
11. Quản lý biên chế, sử dụng cán bộ; thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức, người lao động và quản lý người học của Học viện theo qui định của pháp luật.
12. Thực hiện các nội dung cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch công tác của Ngân hàng Nhà nước.
13. Quản lý, sử dụng nhà đất, tài chính, tài sản, ngân sách được phân bổ và các nguồn thu khác theo qui định của pháp luật.
14. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo qui định của điều lệ trường đại học và được Thống đốc giao.
 Các chương trình liên kết đào tạo
  Liên kết với Hiệp hội ngân hàng, các Trung tâm đào tạo của các ngân hàng thương mại cho các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ và cập nhật kiến thức
+ Liên kết với Tập đoàn Tyndale - Singapore & Edexcel và Đại học Sunderland - Vương quốc Anh: Chương trình đào tạo cử nhân chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng.
+ Liên kết với Đại học Birmingham –  Vương quốc Anh: Chương trình đào tạo Thạc sỹ chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng (Master of  Science – Banking & Finance)
+ Liên kết với Đại Luật & Kinh tế Berlin - CHLB Đức: Chương trình đào tạo Thạc sỹ chuyên ngành Kế toán Tài chính & Quản trị (Master in Financial and Mangerial Accounting)
+ Liên kết với Viện Công nghệ châu Á – AIT: Chương trình đào tạo Thạc sĩ công nghệ thông tin trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng.
+ Liên kết  hợp tác song phương với Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Tây Nam Trung Quốc, Học viện Tài chính - CHLB Nga, Học viện Tài chính Ngân hàng Đài Loan, Trường Đại học Khoa học & Công nghệ Quốc gia Cao Hùng - Đài Loan...
+ Liên kết với Học viện Ngân hàng Lào: Chương trình đào tạo Thạc sỹ chuyên ngành tài chính – ngân hàng cho Ngân hàng Quốc gia CHDCND Lào.Học viện Ngân hàng Hà Nội (nguyên là Trường Cao cấp nghiệp vụ Ngân hàng, được thành lập ngày  13/09/1961 theo Quyết định số 3072/VG của Thủ tướng Chính phủ) là tổ chức đào tạo và nghiên cứu khoa học của Nhà nước về lĩnh vực ngân hàng. Học viện Ngân hàng được thành lập ngày 09/02/1998, theo Quyết định số 30/1998/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu khoa học Ngân hàng.

Học viện Ngân hàng có nhiệm vụ đào tạo cán bộ ở bậc giáo dục chuyên nghiệp, bậc đại học và trên đại học về lĩnh vực tiền tệ - tín dụng - ngân hàng và một số ngành, chuyên ngành khác theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Tổ chức các khoá bồi dưỡng nghiệp vụ và công nghệ ngân hàng; Tổ chức NCKH và công nghệ về ngân hàng; Thực hiện hợp tác về đào tạo và NCKH ngân hàng với các tổ chức trong và ngoài nước theo quy định chung của Nhà nước.

Học viện Ngân hàng được tổ chức và hoạt động theo Quyết định số 48/QĐ-NHNN ngày 12/01/2004 của Thống đốc NHNN VN, chịu sự lãnh đạo và quản lý trực tiếp của NHNN VN và chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Học viện có trụ sở chính tại Hà Nội, Viện NCKH Ngân hàng, các phân viện Bắc Ninh, Phú Yên và Cơ sở đào tạo Hà Tây.

Thông tin tuyển sinh

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2015

KÝ HIỆU TRƯỜNG: NHH (Hà Nội), NHP (Phú Yên)– TỔNG CHỈ TIÊU: 3.600 

ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015

Tên trường,

Ngành học

Ký hiệu

trường

Mã ngành

Môn thi

Chỉ tiêu

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG

NHH

 

 

3.600

Số 12 Chùa Bộc - Đống Đa - Hà Nội

Điện thoại: 043.8526417 ; Webside: www.hvnh.edu.vn

 

*Hệ đào tạo đại học

 

 

 

 

3000

Tại trụ sở Học viện Ngân hàng

NHH

 

 

- Toán, Văn, Anh

- Toán, Lý, Anh

- Toán, Hóa, Anh

- Toán, Lý, Hóa

 

* Thí sinh dự tuyển ngành Ngôn ngữ Anh phải dự thi tổ hợp có môn Tiếng anh

 

 

Tài chính Ngân hàng

 

D340201

1.300

Kế toán

 

D340301

600

Quản trị kinh doanh

 

D340101

400

Hệ thống thông tin quản lí

 

D340405

100

Kinh doanh Quốc tế

 

D340120

250

Ngôn ngữ Anh

 

D220201

150

Tại Phân viện Phú Yên

NHP

 

 

Tài chính Ngân hàng

 

D340201

100

Kế toán

 

D340301

100

*Hệ đào tạo cao đẳng

 

 

 

 

600

Tại trụ sở Học viện Ngân hàng

NHH

 

- Căn cứ kết quả tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp như đại học để xét tuyển

 

Tài chính Ngân hàng

 

C340201

300

Kế toán

 

C340301

100

Tại Phân viện Phú Yên

NHP

 

 

Tài chính Ngân hàng

 

C340201

100

Kế toán

 

C340301

100

 Phương thức tuyển sinh:

Kết hợp tuyển thẳng và xét tuyển từ kết quả kỳ thi tốt nghiệp PTTH quốc gia

1. Tuyển thẳng:

a, Bậc đại học: Học viện dành 10% chỉ tiêu đối với thí sinh tuyển thẳng hàng năm(300CT) Với thí sinh là học sinh các trường phổ thông trung học chuyên quốc gia (một trong các môn toán, tin học, vật lý, hoá học, tiếng Anh) có kết quả điểm các môn học thuộc nhóm tổ hợp các môn xét tuyển (của Học viện Ngân hàng) trong 3 năm phổ thông trung học đạt từ 7,0 điểm trở lên được xét tuyển thẳng vào các ngành phù hợp của Học viện Ngân hàng.

b, Bậc cao đẳng:  Học viện Ngân hàng dành 10% chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm của bậc cao đẳng (60 CT) để xét tuyển thẳng cho các thí sinh quốc tịch Việt Nam đã tốt nghiệp phổ thông trung học có điểm trung bình chung từng năm của ba năm phổ thông trung học đạt từ 6,5 điểm trở lên.

2.Xét tuyển căn cứ kết quả kỳ thi tốt nghiệp PTTH quốc gia.

a, Bậc đại học: Học viện dành 90% chỉ tiêu hàng năm để xét tuyển đối với thí sinh đã tốt nghiệp phổ thông trung học, có điểm tổng của tổ hợp các môn thi thuộc kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học quốc gia năm xét tuyển đạt yêu cầu của Học viện Ngân hàng về một trong các phương án tổ hợp, cụ thể như sau:

+ Môn Toán, môn Ngữ văn và môn Ngoại ngữ (tiếng Anh);

+ Môn Toán, môn Vật lý và môn Ngoại ngữ (tiếng Anh);

+ Môn Toán, môn Hóa học và môn Ngoại ngữ (tiếng Anh);

+ Môn Toán, môn Vật lý và môn Hóa học.

Riêng các thí sinh đăng ký xét tuyển ngành Ngôn ngữ Anh phải có một môn thi thuộc kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học quốc gia năm xét tuyển là Ngoại ngữ (tiếng Anh) thuộc các phương án tổ hợp trên.

b, Bậc cao đẳng:  Học viện Ngân hàng xét tuyển đối với các thí sinh quốc tịch Việt Nam đáp ứng các tiêu chí như sau: Thí sinh đã tốt nghiệp phổ thông trung học, có điểm tổng của tổ hợp các môn thi thuộc kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học quốc gia năm xét tuyển đạt yêu cầu của Học viện Ngân hàng đối với trình độ cao đẳng về một trong các phương án tổ hợp như trên.

3. Vùng tuyển sinh: Trụ sở Hà Nội tuyển sinh trong cả nước, Phân viện Phú Yên tuyển sinh khu vực các tỉnh phía Nam (từ Quảng Trị vào)

4. Đối với hệ đào tạo liên thông: (tuân thủ theo Thông tư 55)

          Sinh viên tốt nghiệp sau 36 tháng được tham gia kỳ thi tuyển sinh do HVNH tổ chức, SV tốt nghiệp trước 36 tháng phải đăng ký tham gia kỳ thi PTTH quốc gia để lấy kết quả xét tuyển (theo tổ hợp các môn trên)Hoạt động nhà trường

Tuyển sinh đào tạo liên thông từ CĐ lên ĐH năm 2014
1. NGÀNH ĐÀO TẠO:
     * Tài chính – Ngân hàng.
     * Kế toán.
 2. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN:
2.1. Điều kiện dự thi:
Có bằng tốt nghiệp cao đẳng ngành Tài chính-Ngân hàng, ngành Kế toán hệ chính qui của Học viện Ngân hàng (nếu là hệ mở rộng thì chỉ được học theo hình thức vừa làm vừa học). Trong đó, người có bằng tốt nghiệp loại khá trở lên thì được thi tuyển ngay, người có bằng tốt nghiệp loại trung bình phải có ít nhất 01 năm làm việc gắn với chuyên môn được đào tạo mới được dự tuyển.
2.2. Những đối tượng không được dự thi gồm:
- Những người không đủ điều kiện nêu ở trên.
- Những người không chấp hành luật nghĩa vụ quân sự.
- Những người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang bị truy tố, hoặc đang trong thời gian thi hành án.
- Những người bị kỷ luật cảnh cáo trở lên đang trong thời kỳ theo dõi, thử thách.
 
3. THI TUYỂN:
3.1. Tất cả các thí sinh dự tuyển phải qua kỳ thi tuyển và phải đạt điểm chuẩn qui định mới được nhận vào học.
3.2. Môn thi, nội dung thi và thời gian thi tuyển:
- Tất cả thí sinh đều phải thi 2 môn: Môn Tiếng Anh và môn Tiền tệ - Ngân hàng (đối với người có bằng ngành Tài chính-Ngân hàng). Môn Tiếng Anh và môn Nguyên lý kế toán (đối với người có bằng ngành Kế toán).
- Nội dung thi: Theo chương trình đào tạo cao đẳng của mỗi ngành.
Thời gian thi tuyển: Ngày 10/6/2012 tại Học viện Ngân hàng.Chậm nhất ngày 08/6/2012 thí sinh phải xem danh sách phòng thi, lịch thi trên Website của HVNH theo địa chỉ:
http:// www.hvnh.edu.vn (Học viện không gửi giấy báo thi)
 4. THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC ĐÀO TẠO:
Sinh viên chọn 1 trong các hình thức đào tạo sau:
Hình thức đào tạo chính quy:
Học tập trung liên tục, đào tạo theo học chế tín chỉ, thời gian đào tạo 18 tháng. Tốt nghiệp được cấp bằng đại học chính quy.
Hình thức đào tạo vừa làm vừa học (nếu đủ biên chế lớp):
Học tập trung theo kỳ.Học ngày Thứ 7 và Chủ Nhật mỗi ngày học 10 tiết. Thời gian đào tạo 2 năm. Tốt nghiệp học viên được cấp bằng Đại học hình thức đào tạo VLVH (Tại chức cũ).
 5. HỒ SƠ VÀ THỦ TỤC
5.1. Hỗ sơ dự tuyển gồm:Theo mẫu (Có thể liên hệ mua tại phòng Văn thư HVNH)
-  Bản photocopy bằng tốt nghiệp cao đẳng.
- Phiếu đăng ký dự thi theo đúng mẫu qui định của Học viện (có dán ảnh)
- 02 ảnh mầu chụp theo cỡ 4 x 6 cm để trong phong bì ghi rõ họ, tên (không kể 1 ảnh dán trên phiếu dự thi)
- Giấy chứng nhận hợp pháp đối với các đối tượng ưu tiên (nếu có).
- 2 phong bì có dán tem, ghi rõ tên địa chỉ người nhận.
Tất cả hồ sơ đựng trong một phong bì kích thước 23 x33 cm ngoài bì ghi rõ họ tên, địa chỉ, danh mục hồ sơ dự tuyển.
Thí sinh phải kê khai chính xác và nộp đủ các giấy tờ qui định trong hồ sơ dự tuyển. Sau khi thi, Học viện không nhận bổ sung bất kỳ giấy tờ nào thay đổi đối tượng dự thi.
Hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh nộp tại phòng Đào tạo Học viện Ngân hàng (P.106) - 12 đường Chùa Bộc, Đống đa, Hà Nội.Thời gian nộp hồ sơ từ 14/5/2014 đến hết ngày 18/5/2014.
5.2. Những đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh
Ưu tiên 1: Thí sinh thuộc diện ưu tiên chính sách từ 01->04 trong quy chế tuyển sinh đại học chính quy của Bộ GD-ĐT được giảm 2 điểm so với điểm xét tuyển.
Ưu tiên 2: Thí sinh thuộc diện chính sách 05->07 trong quy chế tuyển sinh đại học chính quy được giảm 1 điểm so với điểm xét tuyển. 
6. VỀ TỔ CHỨC ÔN TẬP:
6.1. Học viện Ngân hàng có tổ chức hướng dẫn ôn thi các môn theo qui định. Thời gian ôn thi từ ngày 14/5/2014 đến 08/6/2014 Thí sinh đủ điều kiện dự thi có nguyện vọng ôn thi đăng ký tại Trung tâm đào tạo bồi dưỡng Học viện Ngân hàng (P.101 nhà Ngân hàng Thực hành - 12 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội, ĐT: 04-5726385)
6.2. Lệ phí:
Lệ phí tuyển sinh (gồm lệ phí đăng ký dự thi và lệ phí thi): 150.000đ/TS; nộp tại phòng Tài chính - Kế toán của Trụ sở Học viện Ngân hàng trước khi khi nộp hồ sơ đăng ký dự thi tại phòng Đào tạo (P.106)
- Học phí ôn thi theo quy định của Học viện Ngân hàng
 
* Thí sinh cần biết thêm thông tin liên hệ với phòng Đào tạo HVNH, ĐT:04-38526417.

Điểm chuẩn xét tuyển

Điểm chuẩn 2014: Học viện Ngân hàngHọc viện Ngân hàng cũng vừa công bố điểm chuẩn và chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng 2(NV2) của trường trong kì tuyển sinh đại học, cao đẳng 2014. Dưới đây là điểm chuẩn và chỉ tiêu xét tuyển NV2 .Học viện Ngân hàng công bố điểm chuẩn xét theo đối tượng thí sinh khu vực 3 (mỗi khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm, đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1,0 điểm)  trúng tuyển vào Học viện Ngân hàng như sau:

 Học viện Ngân hàng công bố điểm chuẩn xét theo đối tượng thí sinh khu vực 3 (mỗi khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm, đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1,0 điểm) điểm trúng tuyển vào Học viện Ngân hàng như sau:

 Bậc đại học:

- Khối D1: Điểm trúng tuyển 19.5 điểm (Tiếng Anh hệ số 1)

- Khối A, A1 (NHH): Điểm trúng tuyển là 19.0 điểm, điểm chuẩn vào các ngành cụ thể như sau:

STT

Ngành

Điểm trúng tuyển

1

   Tài chính – Ngân hàng

19,0 ( Ngân hàng: 21,0)

2

   Kế toán

19,5

3

   Quản trị kinh doanh

19,0

4

   Hệ thống thông tin quản lý

19,0

- Khối A,A1 (NHP): Điểm trúng tuyển là 17.0 điểm

 Bậc liên thông lên đại học:

 Khối A, A1: Điểm trúng tuyển là 13.0 điểm,

 Bậc Cao đẳng:

- Điểm trúng tuyển Nguyện vọng 1 học tại Hà Nội  là 12.0 điểm

- Điểm trúng tuyển Nguyện vọng 1 học tại Phân viện Phú Yên là 10.0 điểm

 HỌC VIỆN NGÂN HÀNG TUYỂN BỐ SUNG NGUYỆN VỌNG 2

 */ Học viện Ngân hàng Hà Nội mã trường NHH xét tuyển bổ sung 125 chỉ tiêu vào ngành: Tài chính Ngân hàng, Thí sinh dự thi khối A, A1 theo đề thi chung của Bộ Giáo duc & Đào tạo năm 2014 đạt từ 19,5 điểm trở lên, nếu có nguyện vọng nộp hồ sơ xét tuyển về phòng Đào tạo – HVNH – 12 Chùa Bộc - Đống Đa – Hà Nội

*/ Học viện Ngân hàng Phân viện Phú Yên mã trường NHP xét tuyển bổ sung 141 chỉ tiêu: 91 chỉ tiêu vào ngành Tài chính Ngân hàng, 50 chỉ tiêu vào ngành Kế toán. Thí sinh dự thi khối A, A1 theo đề chung của Bộ Giáo dục & Đào tạo năm 2014 đạt từ 17,0 điểm trở lên, có hộ khẩu từ Quảng trị vào nếu có nguyện vọng nộp hồ sơ về phòng Đào tạo-HVNH-12 Chùa Bộc – Đống Đa – Hà Nội, hoặc Phòng Đào tạo - Phân viện Phú Yên, 441 Nguyễn Huệ, TP Tuy Hoà, Phú Yên

Thời gian nộp hồ sơ xét tuyển: Từ 12/8/2014 đến 17h00 ngày 30/08/2014. Lệ phí xét tuyển: 30.000đ

*/ Hồ sơ xét tuyển bao gồm Giấy chứng nhận kết quả thi năm 2014 bản gốc và phong bì dán sẵn tem, ghi rõ địa chỉ và số điện thoại người nhận


Thông tin liên hệ